logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Zamówień Publicznych
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Kontrole Zewnętrzne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 roku.

 

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę- inspekcje

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat skontrolowanych działów pracy

Zarządzenia, wydane przez przeprowadzającego kontrole-inspekcje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o/Wałbrzych

30.08.2017

Kontrola okresowa zgodnie z upoważnieniem

Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się

WFOŚiGW we Wrocławiu – Instytucja Wdrażająca

05.04.2016

 

Kontrola Projektu na zakończenie realizacji POIS.01.01.00-00-166/14 z

Zawarto w protokole kontroli

WFOŚiGW we Wrocławiu

o/Wałbrzych

29.05.2015

Kontrola stanu faktycznego wykonanych prac w konfrontacji z dokumentacją rozliczeniową przed uruchomieniem środków pożyczki i dotacji. Dot. Zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów Gorce –
 ETAP I A

Zawarto w protokole kontroli

WFOŚiGW we Wrocławiu

o/Wałbrzych

13.05.2015

 

Kontrola stanu faktycznego wykonanych prac w konfrontacji z dokumentacją rozliczeniową Dot. Zadania „Kamieńsk – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – ETAP I”

Zawarto w protokole kontroli

WFOŚiGW

od 19.01.2015

do 23.01.2015

Kontrola Projektu 2003/PL/16/P/PE/041

Zawarto w protokole kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

od 15.09.2014

do 10.12.2014

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Zalecenia zostaną wystosowane w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu

WFOŚiGW we Wrocławiu

o/Wałbrzych

12.09.2014

Kontrola stanu faktycznego wykonanych prac w konfrontacji z przedstawioną Funduszowi dokumentacją przed uruchomieniem pożyczki i I raty dotacji dot. Zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju”

Zawarto w protokole kontroli

WFOŚiGW we Wrocławiu

o/Wałbrzych

19.12.2013

Kontrola stanu faktycznego wykonanych prac w konfrontacji z przedstawioną Funduszowi dokumentacją przed uruchomieniem pożyczki dot. Zadana „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 go maja w Walimiu”

Zawarto w protokole kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o/Wałbrzych

25.04.2012

Kontrola okresowa zgodnie z upoważnieniem

Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

o/Wałbrzych

od 16.08.2011 do 19.08.2011

Aglomeracje Wałbrzycha, Boguszowa Gorc stan na 31.12.2010 roku

Zawarto w protokole kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

o/Wałbrzych

od 17.01.2011 do 19.01.2011

Kontrola okresowa zgodnie z upoważnieniem

Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się

Regionalna Izba obrachunkowa

we Wrocławiu

od 02.11.2010 do 31.12.2010

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Zawarto w protokole kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

od 06.04.2009

do 17.07.2009

Działalność Inwestycyjna WZWiK ze szczególnym uwzględnieniem projektu 2003/PL/16/P/PE/041 p.n. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”

Ustalenia i zalecenia zostaną zawarte w protokole kontroli

i wystąpieniu pokontrolnym

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wałbrzychu

od 07.07.2008 do 01.08.2008

Rozliczenie z budżetem podatku od towarów i usług za okres 01.12.07 – 31.05.08, wywiązywanie się z obowiązku aktualizacji danych NIP-2

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr

KP/503-236/08/P

Państwowa Inspekcja Pracy oddział Wałbrzych

24.06. 2008

Sprawdzenie realizacji środków prawnych wydanych podczas poprzedniej kontroli

Zawarto w protokole kontroli

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wałbrzychu

od 09.05.2008 do 27.05.2008

Wywiązywanie się z obowiązków płatnika z tyt. wypłat wykazywanych w PIT-R za 2005 rok

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr

KP/503-5711/08/P

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wałbrzychu

od 06.03.2007

do 15.03.2007

Rozliczenie z budżetem podatku od towarów i usług za okres od 01.01. – 31.01.2007

Wywiązywanie się z obowiązków aktualizacji danych objętych zgłoszeniem NIP-2

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr 503/KP/VAT/P/179/2007

NFOŚiGW

Ministerstwo Środowiska

od 05.02.2007

do 09.02.2007

Kontrola realizacyjna projektu Funduszu Spójności

2003/PL/16/P/PE/041

Zawarto w protokole kontroli

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

Ośrodek Zamiejscowy

w Wałbrzychu

od 02.02.2007

do

02.04.2007

Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu Państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 rok

Zawarto w protokole kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa

we Wrocławiu

od 11.09.2006

do 07.02.2007

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Związku za okres od 01.01.2005 do 30.06.2006

Zawarto w protokole kontroli

NFOŚiGW

Ministerstwo Środowiska

od 31.07.2006

do 04.08.2006

Kontrola realizacyjna projektu Funduszu Spójności

2003/PL/16/P/PE/041

Zawarto w protokole kontroli

 

Ilość odwiedzin: 16012
Nazwa dokumentu: Kontrole Zewnętrzne WZWiK
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 11:15:20
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 11:15:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 13:33:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner